Leerlingenbegeleiding

Ons zorgbeleid begint met een uitgebreid intakegesprek bij de inschrijving. De inschrijving gebeurt steeds na afspraak met de vaste secretariaatsmedewerkster of de directeur.

Op onze school is de leerlingenbegeleiding georganiseerd per leerlingengroep. Er is een leerlingbegeleider voor de eerste graad, voor de richting verzorging-voeding en een voor de leerlingen uit de houtafdeling. De leerlingenbegeleiders houden via klassenraden en gesprekken met leerlingen, de klastitularis, ouders, CLB-medewerkers en ondersteuners de vinger aan de pols.

Binnen de leerlingenbegeleiding hebben we aandacht voor vier begeleidingsdomeinen:

  • Onderwijsloopbaan
  • Leren en studeren
  • Psychisch sociaal functioneren
  • Preventieve gezondheidszorg

Het zorgbeleid is uitgewerkt volgens het zorgcontinuüm. Het is in samenspraak met de leraren en het CLB ingevuld en komt tegemoet aan de noden van de leerlingen.

leerlingenbegeleiding

De stippellijnen geven aan dat de overgang van de ene naar de andere fase niet strikt is af te lijnen. Indien nodig, vloeit de begeleiding over naar een intensievere vorm. De noden van de leerlingen zijn immers ook niet strikt af te lijnen of in vakjes te delen. De vorige fase blijft van kracht, wanneer je overgaat naar een volgende fase.

Brede basiszorg op onze school

Leerlingen hebben nood aan een warme, veilige en geborgen omgeving en moeten zich goed voelen om optimaal te functioneren. Dit vinden we op onze school zeer belangrijk.

De school biedt voor alle leerlingen brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling. Zij hebben deze zorg nodig om zich te kunnen ontplooien en hun talenten verder te ontwikkelen.

Brede basiszorg in de klas

De leerkrachten zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs door een krachtige leeromgeving te realiseren. Fase 0 is met andere woorden de basisdidactiek. Hoe beter de brede basiszorg is uitgebouwd, hoe minder leerlingen nood hebben aan een uitbreiding van zorg of verhoogde zorg.

Krachtige leeromgevingen zijn sterk uitdagend en bevatten veel doe-activiteiten, leerrijke inhouden en probleemsituaties aangepast aan het niveau van de leerling. Zo voelen leerlingen zich maximaal betrokken.

In een veilig pedagogisch klimaat ontwikkelen leerlingen een realistisch en positief zelfbeeld en wordt de positieve ingesteldheid verhoogd.

De leerkrachten stimuleren de leerlingen door zo veel mogelijk rekening te houden met het ontwikkelingstempo, de individuele mogelijkheden en de achtergrond van elke leerling. Rekening houdend met de beginsituatie van de leerling, differentiëren ze de opdrachten en stellen ze ambitieuze, realistische en haalbare doelen. Ze geloven in de groeimogelijkheden van elke leerling.  De lat ligt hoog voor iedereen!

Wanneer de basiszorg niet meer volstaat, meldt de leerkracht dit aan de leerlingenbegeleiding en gaan we over naar fase 1 van het zorgcontinuüm. In een zorggesprek met leerling, ouders en leerlingbegeleiding wordt gekeken naar de mogelijke ondersteunende maatregelen.