Leerlingenbegeleiding

Ons zorgbeleid begint met een uitgebreid intakegesprek bij de inschrijving. De inschrijving gebeurt steeds na afspraak met de vaste secretariaatsmedewerkster of de directeur.

In onze algemene schoolvisie stellen we dat we onze leerlingen een warme leer- en leefomgeving willen bieden. We vinden dit de basis om te kunnen en te willen leren, om maximale leerwinst te garanderen én om vroegtijdige schooluitval te voorkomen.

Onze visie op leerlingenbegeleiding ondersteunt deze algemene visie van onder uit.

Zorgcontinuüm

De leerlingenbegeleiding wordt gestructureerd in het zorgcontinuüm. De piramidevorm geeft meteen aan dat een sterk verankerde basiszorg in de klas (fase 0) een fundament voor een goede leerlingenbegeleiding op school is. In deze fase ligt de regie bij de leraar in de klas. Hij heeft een signaalfunctie. De leerlingenbegeleiding ondersteunt de leraar in de uitbouw van zijn basiszorg.

leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding is teamwerk

Als een leerling leer- of andere moeilijkheden heeft in de klas, brengt de leraar deze zo goed als mogelijk in kaart. De vaststellingen worden besproken met de leerlingenbegeleiding. De leerlingenbegeleiding onderzoekt in samenspraak mét de leraar, de leerling en de ouders de mogelijke oplossingen. Het is de bedoeling om de leraren te versterken in hun brede basiszorg in de klas. Een steeds beter uitgebouwde basiszorg in de klas is goed voor ALLE leerlingen.

Brede basiszorg in de klas

De leerkrachten zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs door een krachtige leeromgeving te realiseren. Fase 0 is met andere woorden de basisdidactiek. Hoe beter de brede basiszorg is uitgebouwd, hoe minder leerlingen nood hebben aan een uitbreiding van zorg of verhoogde zorg.

Krachtige leeromgevingen zijn sterk uitdagend en bevatten veel doe-activiteiten, leerrijke inhouden en probleemsituaties aangepast aan het niveau van de leerling. Zo voelen leerlingen zich maximaal betrokken.

In een veilig pedagogisch klimaat ontwikkelen leerlingen een realistisch en positief zelfbeeld en wordt de positieve ingesteldheid verhoogd.

De leerkrachten stimuleren de leerlingen door zo veel mogelijk rekening te houden met het ontwikkelingstempo, de individuele mogelijkheden en de achtergrond van elke leerling. Rekening houdend met de beginsituatie van de leerling, differentiëren ze de opdrachten en stellen ze ambitieuze, realistische en haalbare doelen. Ze geloven in de groeimogelijkheden van elke leerling.  De lat ligt hoog voor iedereen!

Wanneer de basiszorg niet meer volstaat, meldt de leerkracht dit aan de leerlingenbegeleiding en gaan we over naar fase 1 van het zorgcontinuüm. In een zorggesprek met leerling, ouders en leerlingbegeleiding wordt gekeken naar de mogelijke ondersteunende maatregelen.


Aandacht voor de 4 domeinen

Het decreet op leerlingenbegeleiding geeft de school de opdracht om de leerlingen te begeleiden binnen volgende domeinen:

  • onderwijsloopbaan
  • leren en studeren
  • psychisch en sociaal functioneren
  • preventieve gezondheidszorg

In de school zijn verschillende werkgroepen geïnstalleerd die deze domeinen mee ondersteunen. Daarnaast maken we, in verband met deze 4 domeinen, ook een afsprakennota met het CLB.