Visietekst 

GO! freinetschool WonderWereld  organiseert samen met GO! Erasmusatheneum Essen een eerste graad SO volgens de freinetpedagogie.

We staan garant voor de vrijheid van onderwijskeuze in de regio. Samen zorgen wij er voor dat ouders en leerlingen, in functie van de talenten en mogelijkheden van de kinderen, kunnen kiezen uit een studieaanbod in de A- en B-stroom.

Kwalificeren en talenten ontwikkelen

Op de campus Essen bieden we de A- en B-stroom volgens de freinetpedagogie en arbeidsmarktgericht onderwijs (BSO) aan in het studiegebied Hout.  

In de eerste graad zetten we in op het ontdekken van talenten en oriëntering naar de juiste studiekeuze. We bieden de leerlingen in de eerste graad een alternatief voor de school met traditionele klas- en uurindeling. We verkleinen de overstap naar de secundaire school door het aantal verschillende leerkrachten dat lesgeeft aan deze groep te beperken.

De eindevaluatie van de leerlingen die starten in de A- en B-stroom, volgt in principe pas na het tweede jaar. We zorgen er voor dat de leerlingen op basis van hun talenten een gepaste studiekeuze maken, ook al ligt die keuze niet binnen het aanbod van de school.

Onze opleidingen in de hogere graden zijn gericht op een specifiek beroep in de verzorgingssector of de houtverwerkende sector. In de derde graad krijgt de uitgebreide stage een belangrijke plaats in de opleiding. Na het succesvol doorlopen van een 7de jaar behaalt de leerling een volwaardig diploma secundair onderwijs.

We werken, indien nodig, met de leerling een gepast traject uit om het maximum uit elke leerling te halen. Elk talent wordt zo goed als mogelijk aangescherpt. We zetten in op de ontwikkeling van creatief vermogen en op initiatief leren nemen. Projectmatig werken vormt hierbij een sleutel in het leerproces.

Leraar als vakspecialist, coach en begeleider

De leerkrachten hebben niet alleen oog voor het overbrengen van hun vakkennis. Zij hechten evenveel belang aan de waarden die belangrijk zijn om uit te groeien tot een mooie volwassene. De leerling staat centraal en heeft de leraar als inspirerende coach. Deze samenwerking tussen leraar en leerling verlaagt in belangrijke mate de kans op vroegtijdige schooluitval. Wij maken van onze leerlingen goed opgeleide en kwaliteitsvolle (vak)mensen.

Goed opgeleid in de brede zin van het woord.

De manier waarop we in het leven staan kan iedereen immers verrijken. We leren van mekaar. Net zoals onze naamgever Erasmus, staat onze school voor humanistisch denken en leren… en daar staat de mens centraal. Onze school draagt volgende kernwaarden dan ook hoog in het vaandel: ambitie, engagement, respect, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid dragen voor je daden, maar ook verdraagzaamheid en respect voor elkaar. Dat leer je enkel door samen te werken.

Op het GO! Erasmusatheneum is samen leren samenleven dan ook belangrijk. We werken samen om vorm te geven aan jullie toekomst. We willen dat jullie trots zijn op wat jullie kennen en kunnen!

Visie

Oog voor maatschappelijke ontwikkeling

De toekomst speelt zich af in een steeds sneller veranderende wereld. Het is de taak van de school om samen met leerlingen en ouders hierop in te spelen en de jongeren te wapenen met de vaardigheden uit de 21ste eeuw zoals onder andere: probleemoplossend en kritisch denken, samenwerken en communiceren, ICT-basisvaardigheden,…

We willen onze leerlingen leren samenleven met respect voor elkaar een ieders overtuiging en mening. We doorbreken het individualisme, door in een warme gemeenschap op school samen te leven.

We streven naar een sociale mix op school waarbij alle leerlingen optimale leerkansen krijgen en bijgevolg ook betere toekomstperspectieven.

Visie

Oog voor welbevinden

Een leerling die zich goed voelt op school, komt graag naar school en ontwikkelt een positief zelfbeeld. De leerlingen kunnen rekenen op de juiste coaching van de leraren en krijgen de gelegenheid om op eigen tempo de leerstofpakketten te verwerken binnen afgesproken termijnen. We bieden de leerlingen een stimulerende en veilige schoolomgeving, waardoor hun welbevinden stijgt.

We vangen kinderen en jongeren op maat op en schenken daarbij voldoende aandacht aan hun vertrouwde leefwereld en sociale afkomst. Wij geloven in maximale ontplooiingskansen voor iedereen!

Welkom op het Erasmusatheneum Essen.

Visie